Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 EU:n tietosuoja-asetus (2016/679),    Henkilötietolaki(523/1999) , laki  potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007), sähköisen viestinnän tietosuojasäännökset (Tietoyhteiskuntakaari 917/2014)

Tämä tietosuojaseloste koskee Tmi Tiina Liukku puheterapia-asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä.

                                                                                      

Rekisterin nimi, rekisterin pitäjä:

Tmi Tiina Liukku puheterapiapalveluiden asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Puheterapeutti Tiina Liukku

Vapaalankuja 5, A  01650 Vantaa

p. 0503748621

tiina.liukku@mail.com,   https://www.puheterapeutti-tiina-liukku.com         

Y-tunnus 1906648-0

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

-Puheterapia-asiakkaan tutkimuksen ja  hoidon suunnittelu ja  toteutus

-Terapiapalveluiden laskuttaminen

-Rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu

 

Rekisterin tiedotustavat:

asiakkaan suora informoiminen suullisesti ja kirjallisesti. Lisäksi tietosuojaseloste on nähtävissä nettisivuilla https://www.puheterapeutti-tiina-liukku.com

 

Rekisterin tietosisältö:

-Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot

-Alaikäisen asiakkaan huoltajien tai aikuispotilaan nimeämän yhteyshenkilön yhteystiedot

- Asiakkaan kuntoutussuunnitelmasta vastaavan tahon yhteystiedot

-Puheterapian kannalta välttämättömät tutkimus- ja hoitotiedot

-Puheterapiasopimus/ -suunnitelma   -asiakirjat

- terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, valokuvat, videotallenteet

-maksusitoumustiedot, hoitoa koskevat laskutustiedot

-Ajanvaraustiedot

-asiakaspalautteet

Rekisterinpitäjä on liittynyt  2.1.2019  sähköiseen Kanta-yhteensopivaan potilaskortisto- ja laskutusohjelma Diariumiin.  Finnish Net Solutions Oy:n kanssa on tehty kirjallinen sopimus Diarium-verkkopalveluista. Kanta-palveluun siirtyminen tapahtuu myöhemmässä vaiheessa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

-Asiakkaan, alaikäisen asiakkaan huoltajan tai  aikuispotilaan nimeämän yhteyshenkilön  ilmoittamat tiedot

-Lähettävän tahon lähetteessä olevat tiedot

-Maksajan maksusitoumuksessa antamat tiedot

-Hoidosta/kuntoutuksesta vastaavan tahon antamat tiedot

-Tutkimuksen ja kuntoutuksen aikana  muodostuneet tiedot

 

Tietojen  säännönmukaiset luovutukset:

-Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen (potilaslaki 785/1992/13§) tai asiakkaan,  alaikäisen asiakkaan huoltajan tai aikuispotilaan nimeämän yhteyshenkilön  luvalla tehtyä terapiasopimusta/suunnitelmaa noudattaen

-Jatkohoitotilanteessa tietoja voidaan luovuttaa potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhoidon toimintayksikölle/ ammattihenkilölle

- Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle  asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lakisäännöksen perusteella

-Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

  1. Manuaalinen aineisto: Muodostuu paperisista  (esim. allekirjoitetut terapiasopimukset/ -suunnitelmat,asiakaspalautteet) ja  muistitikulle tallennetuista dokumenteista, käsittäen myös kuvat ja videotallenteet. Paperinen aineisto ja muistitikut säilytetään lukitussa ja paloturvallisessa arkistokaapissa, joka sijaitsee Vapaalankuja 5 A, Vantaalla. Arkistokaapin avainta säilytetään lukitussa laatikossa. Muistitikut, tietokone ja mobiililaitteet ovat suojattu salasanoin. Muistitikun tiedot on varmuuskopioitu ulkoiselle kovalevylle. Pääsy manuaaliseen aineistoon vain rekisterinpitäjällä. Kuvat ja videotallenteet hävitetään kun niiden käyttötarkoitus on saavutettu. Kuvat ja videotallenteet voidaan myös luovuttaa asiakkaalle tai hänen edustajalleen.
  2. Sähköinen potilaskortisto- ja laskutusohjelma Diarium: rekisteriin pääsee vain tunnistautumalla sallituksi käyttäjäksi käyttäjätunnuksen ja säännöllisesti vaihdettavan salasanan avulla.  Tietokone ja mobiililaitteet suojattu virustorjuntaohjelman ja palomuurin avulla (verkkoyhteys)
  3. Rekisterinpitäjä on liittynyt  2.1.2019  sähköiseen Kanta-yhteensopivaan potilaskortisto- ja laskutusohjelma Diariumiin.  Finnish Net Solutions Oy:n kanssa on tehty kirjallinen sopimus Diarium-verkkopalveluista. Kanta-palveluun siirtyminen tapahtuu myöhemmässä vaiheessa.

 

Rekisteritietojen säilytysajat: Dokumenttien säilytysaika on Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen  (298/2009) mukainen. Dokumentteja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai ellei sitä ole tiedossa, niin 120 vuotta. Jäljennökset toisten terveydenhuollon yksiköiden muista kuin sähköisistä sähköisistä potilasasiakirjoista säilytetään 12 vuotta hoidon päättymisestä.

 

Rekisteröidyn oikeudet:   (EU-tietosuoja-asetus 2016/679 )

-Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa (tietojen  tarkistusoikeus): rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennettuja häntä koskevia tietoja. Tarkistuspyyntö tulee tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkistus on rekisteröidylle kerran vuodessa maksuton, minkä jälkeen siitä veloitetaan 40 euron korvaus.

-Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Näissä tapauksissa  rekisteröity ottaa yhteyden rekisterinpitäjään.  Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta pyyntöönsä tietojensa oikaisemisesta, rajoittamisesta tai poistamisesta.  

-Rekisteröidyllä on oikeus siirtää suostumukseensa perustuvia henkilötietoja   järjestelmästä toiseen.

-Rekisteröidyllä on oikeus  asiakaskirjojensa luovuttamiseen, suostumiseen/epäämiseen sekä suostumuksen muuttamiseen milloin tahansa.

-Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille (https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun -toimisto), jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

 

Yhteydenotot: Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään

 

Tietosuojaseloste päivitetty 8.3.2019

 

Yhteystiedot

Puheterapeutti Tiina Liukku Vapaalankuja 5 A
Vantaa
01650
050-3747621 tiina.liukku@gmail.comwww.puheterapeutti-tiina-liukku.com